NDRF signs MoU with Rashtriya Raksha University (RRU)